Đôi lúc, khi di chuyển Blog wordpress, bạn có thể sẽ phải lưu Setting của Widget cũ và sử dụng lại chúng. Nếu Blog của bạn chỉ sử